Skjøter og panteobligasjoner for gn 140 bn 4

Overskriften på oldefars skjøte

For å få et glimt av forholdene da oldefar og oldemor Nils Eriksen Finnes og Ragnhild Rørstad starter jeg med en panteobligasjon på gården fra 1872 som var gjeldende fram til han kjøpte i 1875.  Det henvises til 4.mai 1875 nederst på obligasjonen, og det er datoen da oldefar betaler kjøpesummen til Harhams sparebank. 
Harhams Sparebank hadde hovedkontor på Haramsøy, et par hundre meter vest for Haram Kyrkje, samme hus hadde også telefonsentral, Et velholdt hus som er i bruk den dag i dag.  Dette var sentrum i Haram den gangen og Harham er den opprinnelige skrivemåten.
Det er  den tidligere eier, Mads Knudsen Magerholm, pantsetter eiendommen til Harhams sparebank.  
Den har et etterskriv som viser alle transaksjoner som har hatt tilknytning til denne gården siden 1807. Denne obligasjonen er det oldefar innløser i 1875.

Panteobligasjon fra Mads Magerholm til Harhams Sparebank 1872

fra Harhams Bank

No 1 23/9 /72

Pag 15-111
Panteobligation

60 spd *(1 spd i 1875 =195 kroner i 2009)

Undertegnede Mads K. Magerholm Larsgaard tilstaar herved at have laant af Harhams Sparebank den sum 60 Spd., hvilke sexti ---Speciedaler jeg tilbagebetaler inden 6 – sex – Maaneder fra Dato og forrenter med 5 – fem psst.p.a.

Til Sikkerhet for Kapital, renter og mulige Omkostninger pantsettes hermed med 2. prioritets Panteret mit ifølge skjøte af 7 Descember 1870 tilhjemlede Gaardspant (?) Larsgaard i Borgund thinglag Matr. Nr. 139, b.a af skyld 1 ort 3 shilling med paastaaende huse til og underliggende Rettigheder og Herligheder.______________________

I tilfelde af at Panteretten af Banken agtes gjort gjeldende, kan Pantet realiseres uden foregaaende Klage til Forligelseskommissionen, Lovmaal og Dom. Eieren skal i Tilfelde ingen Løsnigsret tilkomme, og Leietager saavel som Eier skal være pligtig til straks at fravige for Kjøberen uden Opsigelse. Saafremt Laanet er bevilget seklinedair Panteret, skal Banken have Optrinsret efterhaanden som ældre Heftelser afgaa.

Harhams Sparebank den 18.september 1872.

Til Vidne: ? ? Larsgaard (utydelig for -og mellomnavn)

Thinglyst ved Extrating for Nordmøre og Søndmøre Sorenskriverembede den 23de September 1872 og indført i Pantebog No 15 folio III. 

https://sites.google.com/a/larsgard.com/gn140bn4/home/Pantedokument%201872%20%283%29.jpg?attredirects=0

Paa Pantet der rettelig har Lno 370 d , hefter forhen uafløst, tildels som udgjørende del af Lno 370 a

 1. Bygselseddel til Johannes B. Luth, dat 2. Dcbr 1806, thl.1.April 1807.

 2. Kontrakt indeholdende Kaar til Johan W Luth, dat. 20 Nov. 1818 thl 1.Mai 1819

 3. Festeseddel til John Absalonsen paa en Plads, dat.og thl. 15.juni 1830

 4. d.o til Jetmund Jervaldsen paa et Stk Mark, dat 1. Nov 1834. thl 27. juni 1835

 5. d.o. Til Ole Voldsdal paa en Plads, indeholdende Kaar til Marta Olsdatter datert 3. septbr, thl.12. Oktobr.1838

 6. d.o. Til Bendiks Johannessen paa en Plads, inneholdende Kaar til Klaus Hansen, dat.16 Januar thl. 19. uni 1844.

 7. d.o. Til Jetmund Knudsen paa et stykke Mark, dat.13.April 1845, thl 22 Oktbr 1846.

 8. Obligation fra Andreas Lange til Bastian Fauske med 1Pr.i Huse for 195 Spd datert 23 thl 27. Oktober 1853.

 9. Bygselseddel til Andreas Lange paa et Sty. Mark dat 22, thl 27 oktbr1853.

 10. d.o.til Peter Nilsen, dat 24, thl 27 oktober 1853.

 11. Obligation fra Ingebrigt Ingebrigtsen Svinø til Sorenskriver Holmboe md 1 Pri i en Vaanebygning, for 12 Spd, dat. Og thl. 24 oktbr. 1857.

 12. Festeseddel til Peter Jetmundsen og Enke på en Plads, dat 19.juni,thl.28 Oktbr 1862.

 13. Kaarbrev til Ole Mortensen og Andrine Villiksdatter om Kaaraf en Plads, dat 16, thl 20 oktbr. 1862.

 14. Festeseddel til Jørgen Bendixen paa en Plads, dat. 27. Mai, thl 23 Juni 1863.

 15. Skadesløsbrev fra Andreas Lange til Fullmegtig Vaagaard med Pr nestefter eldre Heftelser, med Opstigningsret i Huse, for 150 Spd, dat 30 Juli 1866, thinglyst 14 august 1866 og 27 December 1871.

 16. Kaar til Peter Nilsen og Kone Synneve Gurine Jonsdatter ifølge Auctions-skjøde af 22 April 1868 thl 9 Marts 1869.

Dessuten henstaar uafløst flere Obligationer med Pant i Huse på Pladse under det Brug i Larsgaarden, hvorfra inbemeldte Pant er udgaaet ved Skyldsætning, derhos an anmerkes, at Lno. 370 d er sæskilt beheftet med:

a) Skadesløsbrev fra Østen Olsen Hen til N. Mikkelsen m. Tl med 1 Pr. For 500 Spd dat. 24. Novbr.1868, thl. 9. Marts 1869.

b) Executionsforretning for Mats Knudsen med Udlæg til M. Brudevold i en Hø og Kornlade m.m. For 16 Spd 105/ afholdt 8, thl. 11 Januar 1872

c)Skadesløsbrev fra Mads Knudsen til P.Th.Sandborg for 78 Spd og indyil et Beløb af 200 Spd med Pr nestefter Harhams Sparebank, dat 20 Januar, thl 5 Februar 1872.


Endelig anmerkes, at der på Nørvøens felles Udmark,beliggende under gaarden Larsgaard og flere Gaarder paa Nørvøen, henstaar uafløst en Mængde Grunnsedler og Festesedler på Tomter og Grundstykker

Thinglysning 60 skilling

Anmærkning 30 skilling

= 90, niti, skilling


Delukert Haram Sparebanks

Formand Carl Aakre


Framlagt ved Tvangsauktion 4.mai 1875. Scroeder (signatur)

Nærværende dokument kan aflyses.

Harhams Sparebank, 1 November 1875. H. Vestre (signatur)


Her kommer så skjøtet til oldefar,tinglyst 11.nov 1875. Du kan lese det slik det står i panteboka, men for enkelhets skyld har jeg skrevet det med vanlig skrift:

                                                  


Auksjonsskjøte av 11.nov 1875 til Nils Eriksen Finnes.

Pantebok 16

Auktionsskjøde

Sorenskriveren i
Nordre Søndmøres Sorenskriveri

gjør vitterligt:

År 1875 den 4de Mai blev tvangsauktion avholdt paa Sorenskriverkontoret i Nordre Søndmøre over Mads Knudsen Larsgaards` til Harhams Sparebank pantsatte Eiendom Gaardspanten Larsgaard Matr No 139 L No 370d af Skyld 1 ort 3 skilling i Borgund Thinglag.Forretningen, der er forlangt av nevnte Sparebank i Skrivelse af 23. Marts d.A blev paa Sorenskriverens Vegne bestyret af edsvoren Kontorbetjent Schroeder med Hjemmel i Romsdal Amts Authorisation af 29. juni f.A., i Overvær af medunderskrevne Vidner.

Hvorda!
Administrator framlagde 1) Nevnte Rekvisition. 2.) 3de Eksemplarer af de udstedte 4 plakater med Paategninger om Forretningens lovlige Bekjendtgjørelse, alt saalydende-----.
For Hahams Sparebank mødte dens Formand Kirkesanger H. Vestre, der fremlagde:

1) Skadesløsbrev af 24 November 1868 fra daværende Ejer af Pantet Østen Olsen Heen til N. Michelsen m.Fl., thinglyst 9 Marts 1869 og tiltransportert Harhams Sparebank den 2. November 1870 med Paategning af 7 Dsemb.s A. 
2)
Skadesløsbrev af 20.Januar, thl. 5 Febr. 1872 fra Mads Knudsen Larsgaard til P. Th. Sandborg med Transportspaategning til Sparebanken af 5 November s.A. 
3)Pantobligasjon af 18.thl. 23 September s.A. Fra d. S. Til Sparebanken
4) Kommissjonsforlig af 6 Mai f. A.
5) Konditioner af idag, i Henhold til hvilke Dokumenter Komparenten begjerede Auktionen fremmet, idet han tilføjede, at det er en Selvfølge at Kjøberen i Tilfelde selv har at besørge og bekoste Eiendommen ryddiggjort. Af Konditionerne, der oplæstes, intages følgende i dette Skjøde:

  1. Eiendommen selges med de rettigheder, hvormed samme er pantsat til ovennevnte (Harhams) Sparebank, og staar fra Approbation -----for Kjøberens Regning og risiko. Det er en Selvfølge at Kjøberen har at respektere Peter Nilsens og Kones ret til Kaar samt øvrige Eiendommen ved thinglyste Dokumenter paaheftede Forpliktelser. Alt uden Afgang i Kjøbesummen.

  2. Kjøbesummen, forsaavidt Sparebankens Fordirng angaar, erlægges til undertegnede Sparebankbestyrer H. Vestre inden 6 – seks Maaneder fra Approbation. Det mulige overskudd betales til rette Vedkommende.

  3. -----4)

   Uden Afgang i Kjøbesummen har Kjøber at utrede: 
   a) alle prioriterede, ej foreldede Skatter og Afgifter, som maatte henstaa uafgjorte,saasom Kaarydelser m.m.; 
   b) alle Gaardpanten vedkommende Omkostninger forsaavidt de ikke allerede er afgjorte, betræffende den over Nørvøens Udmark afholdende Udskiftingsforretning med hvad dermed maatte staa i Forbindelse; 
   c) alle af denne Auktions flydende Omkostninger, hvoriblandt 2% inkassationssalær til Undertegnede af den. Det af Kjøbesummen, som tilkommer Sparebanken

   d) ikke alene hvad den fornødne Hjemmel koster, men ogsaa hvad der maa erlægges for at faa afløst Heftelser der maatte henstaa uaflyste uden lengere at være gjeldende, hvilke Aflysninger Kjøberen selv har at besørge, saafremt han ønsker det.

  1. Fredsberg den 4.Mai 1875. H. Vestre. Fremlagt 4/5 1875 Schroeden. For Peter Nilssen Larsgard mødte Sagfører Barstad og framlagde: 1) Eksekusjon af 27. November f.A. 2) Forlig af 7. Januar f.A. 3) Dom af 13. Febr sid?? og 4) Udskrift af Auktionsskjøde af 22. April 1868, indeholdende Kaarbrev til Peter Nilsen Larsgaard og Kone. Efter den fremlagte Eksekusjonsforretning har Peter Nilssen tilgode foruden Renter en Beregningssum af 13 Spd 20 s og efter den fremlagte Dom skylder Mds Knudsen Larsgaard til Peter Nilssen forudenRenter et Beløb af 29 Sp 6s. Disse beløb skyldes for Kaar, der skal svares af den bortselgendes Ejendom. Efter det fremlagte Kaardokument er Kaaryderne betinget første Prioritets Panteret i den heromhandlende Ejendom. Det var derfor en Selvfølge,at Kaaret som omhandles i Eksekusjonen og Dommen og som skulde utredes for 1871, 72, 73 og 74 maa gaa foran Harhams Sparebanks Fordring. Foruden den Eksekusjonen og Dommen omhandlede Gjeldfor Kaar kommer Peter Nilssen Larsgaard og Kone selvfølgelig også tilgode Kaar for indeværende Aar. Komparenten paastod den i Eksekusjonen og Dommen omhandlede Gjeld erlagt til sig af Kjøberen inden den i de fremlagte Konditioner bestemte tid, med 2% Inkassation. Komparenten forbeholdt forresten det Fornødne. ---

  Efterat en lengere Prosedyre havde fundet Sted mellem nevnte Barstad og Sparebankens Fuldmektig betræffende Spørgsmålet om Prioritetsretten for nysomhandlede Kaarrestanser m.v., har Administrator afsagt saadan

  Eragtning(bestemmelse)
  Auktionen tillegges Fremme paa de af Rekvirenten fremlagte Konditioner, hvorimod der af Overretsagfører Barstad for Peter Nilssen Larsgaard fremsatte Paastand om at erholde forleds Dekning for hvad der for Aarene 1871, 1872 og 1873 maatte reste paa det han og Kone tilkommende Kaar af Eiendommen ikke kan gives Medhold. Derimot har Kjøberen, som i Kondiditonerne antydet, udenfor Kjøbesummen at utrede, hvad der af nevnte Kaar rettelig maatte reste for 1874.

  Barstad forbeholdt Anke over den afholden Eragtning. Den pantsatte Ejendom blev derefter opraabt for 600 Spd. Som høystbydende erholdt Harhams Sparebank ved H. Vestre pr. Kommisjon Tilslag for 411 Spd. Nestbydende var Nils Eriksen Finnes med 410,- fire hundre ti Spesiedaler.-Barstad forbeholdt sig senere at gjøre de forødne Bemerkninger til det Opgjør som Harhams Sparebank pligter at fremkomme med.Vestre hertil bemerkede, at det fremlagte Forlig indeholdt, hvad Barstad kunde fordre Oplysning om med Hensyn til Sparebankens Fordrings Størrelse.

  Auktionen blev hermed sluttet.

  I skrivelse til Auktionsforvalteren af 10.Mai d. A.har Harhams Sparebankdirektion approberet ovenanførte Nils Eriksen Finnes`s bud 410 Spd, og da Kjøberen med Kvittering fraOernevnte sagfører Barstad og Harhams Sparebank ved Vestre har legitimert at have betalt saavel den Kaargjeld,som ovenstaaende Eragtning paalegger ham, som Kjøbesummen med Inkassation, foruden Auktionsomkostningerne, og han derhos har begjert sig meddelt Hjemmel paa Ejendommen, - saa er det at jeg herved hjemler og overdrager ham indbemldte Ejendom med Herligheder, Tilliggelser og Forpligtelser saaledes, som den blev opraabet og tilslaaet Højstbydende under Auktionsforretningen i Kraft af den mig i Auktionslovgivningen tillagte Bemyndigelse .--

  Til Bekreftelse under min Haand og Segl.

  Nordre Sundmøre Sorenskriveri. 9De November 1875

  Thinglyst ved Maanedsthing for nordre Søndmøre Sorenskriveri den 11. November 1875 og indført i Pantebog No 16 folio 8.  Nils Eriksen Finnes
   (Pantebok nr16 Nordre Sunnmøre dato 11.11-75)
  . Han har betalt 4.mai og får skjøtet 11.nov.  Merk at kårytelsen til Peter Nilssen og kona var en så viktig sak.
   


  https://sites.google.com/a/larsgard.com/gn140bn4/home/oldefar%20tredje.jpg?attredirects=0Slik er skjøtet inført i pantebok for Nordre Sunnmøre 11/11-1875
  Skjøte Fra Oldemor til bestefar.  Tinglyst 1914.Legg merke til kårytelser og betingelser om borett for seg og sine i gamlehuset som oldemor satte opp.  Merk også underskriftene.

  Comments