Utskiftinga

Da Nils Eriksen kom til Larsgården låg jordteigene til gårdene litt omhverandre.  Det samme gjaldt også for de plassene som ble benyttet til fisketørking.  Men nå samlet en jorda til de forskjellige bruk slik at en fikk det i ett stykke.  Da var det mange hensyn å ta, ikke minst hensyn til hva slags dyrkingsmulighet en hadde på de forskjellige jordstykkene.. Det kaltes Bonitering  (Bestemmelse av jordens verdi som vokseplass og dens produksjonsevne. Sammen med utstrekningen og utformingen (arronderingen) på et jordareal gir boniteringen grunnlag for å fastsette jordstykkets økonomiske verdi. Slik verdsetting skjer i forbindelse med eierskifte, både frivillig og tvungent. Faktorer som det må tas hensyn til ved bonitering, er beskaffenhet og dybde av matjorden, undergrunnen, hellingsforholdene, beliggenhet m.m.)  Fisketørkingsplassene var også viktige i utskiftingsprosessen.

Det var det offentlige som stod for utskiftinga ved en Utskiftingsnemnd, og gårdene det gjaldt betalte alle utgifter.  De to dokumenten for Larsgården innmark gir et godt bilde av nøyaktighet og kvalitet på arbeidet. 
Det er interessant at det var oldefar som fikk istand innmarksutskiftinga, og at møtene bleholdt her hos oss i "gamlehuset".  Interessant er det også å se at Sjur Nørve var med i utskiftingsnemnda.  Kanskje det var her de førstebånd bleknyttet til Nørvefamilien der bestemor, Sofie Nørve, kom i fra.  

Vågen

Utskiftinga kom i to etapper, først var det utskifting av Nørvøens Utmark.  Den fant sted i 1874 /75 og ble tinglyst 9.nov 1876,  og omfattet alle gårder på Nørvøya.  Den beskrives i Pantebok 1 for Nordre Sunnmøre fra side 650, og Larsgården kommer helt til slutt. Det er den nordre del av Larsgården som her blir gjenemgått.   
Her ble det stykket som vi kalte "Vågen" tillagt oss.  Det var en idyllisk og fin plass med mange minner, ikke minst den uendelig lange hesja på over 50 "golv".  Etter at slottonna var over beitet kyrne våre her.  Av og til leide vi de fram og tilbake på dagen, og av og til gikk de her i lengere tid og vi kom for å se til de og for å melke morgen og kveld.  Da brukte vi gjerne robåten som framkomstmiddel.  Ofte ble høyet lagret i løa som stod her, og så hentet vi det hjem med robåt når det trengtes utpå vinteren.Ut mot "Næset" som omtales i panteboka låg det også en fin badeplass. På kartet her, som kommer fra  
 "Sunnmøre Jordstyre", vises teigene som ble den enkelte tildel.  Larsgårdsbøndene fikk foruten stykkene i "Vågen" også hver sin teig "torvteig".  De ligger side om side 
innmot høyre tverrstrek på kartet. 
De  låg i ei myr som tilhørte Holmboe  Hvordan det siden gikk med disse stykkene gjenstår å finne ut av. 

Her øverst til høyre er "Vågen" slik den fra før det ble solgt og bygslet til Shell midt på 50 tallet. Vårdelytterst på neset og inne i bukta. 


 Denne utskrifta fra sorenskriverens bok fortelle hvordan hovedstykket av Nørvøens utmark "Vågen"ble tildelt oss.Hjemmestykket

Noen år etter, i 1882 er det Larsgården innmark som står for tur.  Forholdene som var og hvordan det ble går fram av kartene og de to dokumenten nedenfor.
Med utskiftinga kom det ny fart over jordbruket, nybrott og utvikling prega åra framover. Det ble to utskiftingsmøter før det ble ro rundt det som ble gjort. 

Dette første kartet er det offisielle fra jordstyret. 

Det andre kartet er hentet fra gardssoge boka og er en enklere versjon.(for kartforståelse se bestemmelsene under 9. mai. N er Nils Eriksens stUdskifting Larsgården 1880 Pantebok no 2 folie 372 ( 15 april 1883)

ykker)

Aar 1880 den 21de Juni blev udskiftningsret sat på gården Larsgård matr. No 139 i Borgunds thinglag Søndmøre fogderi i Nils Eriksen husunder bestyrelse af utskiftningsformand Carsten Aase og medbetjent af de af fogden opnævnte udskifningsmænde Colben Sivertsen Aase og Sjur Jensen Nørve – for i følge forlangende af Nils Eriksen Larsgård at udføre udskifning af bemeldte gårds indmark.

Udskiftningsmændene forrettede i henhold til forhen aflagt ed som lagrettesmænd, og hverken disse eller formanden står i et sådant forhold til sagen aller parterne, at dette kan være til hinder for at deltage i næværende forretning og hvorimod ei heller på tilspørgsel nogen indsigelse fremkom.---

Hvorda!

Fremlagdes revisition af 16de juli 1877 undertegnet af Nils eriksen Larsgård – forsynt med Romsdals amts påtegning inneholdende beskikkelse for formanden til at fforestå den forlangte udskifning, samt med berammelse, varsels og opnævnelses påtegninger; hvilket alt oplæstes og indtages her sålydende:

Til forretningen fremmødte følgende lodeiere og brugere

 1. Olaus Lange, eier og bruger af løbe No 370b skyld gl 1 BU 3MT, ny «Dal 3ort 5skill.

 2. Nils Eriksen, eier og bruger af løbe nNo 370d af skyld «Dal. 1 ort 3 Skill

 3. Anton E. Magnussens enke ny skyld «Dal 1 ort 15 Skill.

 4. Olaus Lange, eier og bruger af Samundsplads og Kråen. Ny skyld 

Følgende fremmødte til forretningen: Nils Eriksen, Jørgen Bendiksen, Petter Jetmundsen, Jetmund Knudsen og Jørgen Knudsen.Fraværende er Olaus Lange. Sagfører Brøgger som bestyrer af E. Magnussens konkursbo. Kårmand og bruger A. Lange er død. Petter Nilssens kår oplystes at være kjøbt af brukets eier Nils Eriksen, kårmand Ole Mortensen mødte ikke.-

Da samtlige Lodeiere, brugere, bugsberettigede og tilstødende naboer sees, enten at have påtegnet rekvisitionen vedtagelse af mindeligt varsel, eller at være lovligt varslet – og som anført afgav møde fandt man, efterat have gransket rekvisitionen at der var formel adgang til at fremme nærværende forretning.---

Herpå begav udskiftingsretteen sig ud på marken for at undersøge om der er materiel beføielse til at fremme næværende forretning, samt under befaringen opgå grædsene mod de tilstødende eiendomme.

Da man fandt at løbe No 370 b og løbe No 370 d havde flere omhinanden liggende stykker, afgav forretningsmændene det skjøn, at der var materiel beføielse til at fremme udskifning mellem nevnte løbe no....

Ydergrændserne for løbe No 370 b og No 370d er følgende: Grænsen mellem Samundsplads og det udskiftende teigbytte tager sin begyndelse ved søen nordøst for «Tobakuren» og går i forskjellige bøininger i nordvestlig retning efter 2de gamle gjærdestumper og en gammel gjærde tomt til grensen for Jørgen Knudsens brug. Her bøier linjen og går efter sigt S.S.V (syd sydvest) til en påvist vinkelsten ved «Holleageren». Herfra går grænsen i vestlig retning på søndre side af Jørgen Knudsens plads, til pladsen Krånens grænse antreffes. Her danner linjen after vinkel og går mod syd efter påviste mærkestene til nedsat hjørnemærkesten i Dalen sydøst for Jørgen Knudsens plads.

 • I dette punkt forandrer Linjen atter Retning og går mot Vest til Søen over ..

Mod vest og syd grænser den den udskifning underkastede eiendom til søen.--

Da man under befaringen fandt at brugene lå i teigebytte, bliver udskiftingslovens bestemmelse i den 1§ litr.b at befølge. Samtlige gamle byttelinjer bliver herfor at indtage på kartet. Gårdens almindelige brugsveie bliver at indtage på kartet. -

Nils Eriksen forbeholdt sig adgang til det gamle vandtag ovenfor Olaus Langes bådnøst samt vei til brønden. -
Kart over den udskiftende strekningen bliver at optage af formandens beskikkede assistent såsnart ske kan, og enedes lodeierne om at skaffe ham den fornødne håndlangerhjelp ved kkartets optagelse.-

Ved overenskomst bestemtes, at forretningens fornyede foretagelse bliver at bekjæntgjøre på den måde at formanden meddeler udskriftsmændene og rekvirent Nils Eriksen underretning om berammelsestiden og at sidstnævnte da har at meddele sin medlodeier underretning om mødets afholdelse; hvorfor samtlige fraskrev sig den i loven bestemte varselsfrist.

Det protokollerede oplæstes, og på tilspørgsel ærklærede såvel udskiftningsmændene som lodeierne; at Olaus Lange fremmødte kl 2 1/2 eftermiddag og var tilstede under grænseopgangen – intet at have at erindre eller mod protokolførselen at bemærke.-

Mødet blev herpå hævet, og protokollen underskrevet.
C. Aase C.Aase S. Nørve

Aar 1880 den 30th August continuerede udskiftingen over Larsgård indmark med påbegynt bonitering. Forretningen bestyredes af udskiftningsformand Carsten Aase og medbetjenter af den opnævnte udskiftningsman Colben Aase og i Sjur Nørves forfald for medelst familieanliggender af 1ste suppelant, Johan Hoff.-
Forretningen fremmedes i henhold til varsel fra udskiftningsformanden .-

Hvorda!

Fremlagdes det af udskiftningsassistenten f.M. Malne optagne kort. Lodeierne Nils Eriksen og Olaus Lange afgav møde efter modtaget varsel.-
Den ved boniteringsforretninger almindelige fremgangsmåde forklaredes for lodeierne, hvorpå man begav seg ud på marken og foretog bonitering,som vil blive fortsat i dag og de følgende dage såvidt fornødiges. Udskiftmanden Colben Aase fremlagde skrivelse fra Sjur Nørve af 28de dennes indeholdende underretning om, at han imorgen kan tiltræde forretningen her.-

Arbeidet i marken fortsattes til dagen var forløben, hvorpå forretningen udsattes til imorgen, og protokollen blev underskrevet.-
C. Aase. C. Aase. Johan Hoff.-

Den 31te August fortsattes forretningen med samme persoale dog med den forandring,at udskiftningsmanden Sjur Nørve indtog sin plads i retten, og Johan Hoff fratrådte.-

Hvorda!

Arbeidet i marken med bonitering.foretager og fortsattes til dagen var medgået, forretningen herpå udsat til imorgen.
C. Aase. S. Nørve. C. Aase.-

Den 1ste september fortsattes Forretningen med samme personale som igår.-

Hvorda!

Foretager Protokollation af Boniteringen som havde sådant udfald.-

Herpå behandledes planlægget for den vordende udskiftning i møde med de tilstedeværende lodeierne, Nils Eriksen og Olaus Lange.

 Med hensyn til den anførte bonitering forbeholder udskiftningsretten sig adgang til at foretage forandringer i samme om det senere skulde findes fornødent.-Til foranførte boniteringsfortegnelse vil blive tilført arealberegning og reduktion, når formanden senere får udført disse arbeider..-

De veie, som foreløbig kunde bestemmes, udtages og aflagdes på kartet. Ligeså 2de nøsttomter, en til hver lodeier. Da intet videre nu kunde udføres førend geregningerne er udførte udsattes forretningen indtil videre.- På tilspørgsel, ingen bemærkning. Mødet herpå hævet, og protokollen underskrevet.-

C. Aase. S. Nørve. C. Aase.-

Aar 1881 den 5te Mai blev udskiftningsret sat paa Gaarden Larsgaard i Borgund Herred til Continuation af Udskiftningen sammesteds. Forretningen administreredes af Udskifningsformand C. Aase og medbetjenter af Udskiftningsmændene Colben Aase og Sjur Nørve. Forretningen afholdtes i Nils Eriksens Hus ifølge Varsel fra Udskiftningsformanden. Lodeierne Nils Eriksen og Olaus Lange ???.

Hvorda ! Fremlagdes det af Udskiftningsassistenten J. M. Maene optagne og i Vinterens Løb af Formandn beregnede Kart tilligemed Beregningslister. Herpaa forevistes Resultatet af Udlodningen efter det Planlæg som under Boniteringen foreløbig er bestemt. Derpaa foretog Udskiftningsretten en Befaring af en Del af Eiendommen og herunder Planlægget diskuteredes. Under denne Befaring indfandt sig Lodeierne Olaus Lange og Nils Eriksen som gjordes bekjænte med Udlodnigens Resultat. Udskiftningsretten fandt at hvis begge Brug skulde som først tenkt- udlægges i hver sit Stykke,vilde Olaus Langs Brug komme til at lide ved at afgive formeget Ager og dyrkbar Jord, imot Eng, som for den hovedsagelige Del var udyrkbar, som Vederlag. Olaus Lange erklærede herpaa, at han heller vilde tage sin Jordlod i 2de stykker, hvorved det blev muligt for han ham at beholde størstedelen af sin Dyrkingsjord, og det saameget mere, da han er Eier af den Parsel i Larsgaard som er beliggende ved hans bedste Dyrkningsfeldt, og tillige at han ved et saadant Planlæg vilde erholde mere Aager end nu er Tilfældet.

Udskiftnigsretten bekreftede at bøie sig for de stedfindende Omstendigheder og udlægger Olaus Langes Brug i 2de stykker. Da dette bevirkede helt ny Udlægnig foretages det heraf flydende Beregningsarbeide som fortsattes til Dagen var forløben, herpaa Forretningen udsat til imorgen.

C. Aase. Kolben Aase. Sjur Nørve.

Den 6te Mai fortsattes Forretningen med samme Personale som igaar.

Hvorda !

Udlodningen fortsattes og tilendebragtes. Herpaa tilførtes Beregningslesten. Til dette Arbeide medgik Dagen, hvorpaa Forretningen udsattes til imorgen.

  C. Aase. Kolben Aase. Sjur Nørve.

Den 7de Mai fortsattes Forretningen med samme Personale som igaar.

Hvorda!

Lodeierne sammenkaldtes til Møde, under hvilket de forevistes og forklaredes den foretagne Udlodning og Linjen mellem Hovedlodderne blev opstaget. Saavidt fremskredet udtalte Selveier Olaus Lange, at han hadde betenkt sig angaaende planlægnigen, hvorfor han fremsatte bestemt at hans Jordlod udlegges i et stykke uanseet de foran tilførte Grunde for at ligge i 2de stykker. Etter adskillige Ventilationer omlod Udskiftningsretten ham Valget af Planlægningens 2de Alternativ; hvorpaa han atter framsatte sit forlangende om at erholde sin Jordlod samlet. Herpaa foretages fornyet Udlodning, hvilket Arbeide fortsattes til Dagen var forløben. Forretningen blev herpaa udsat til den 9de førstkommende. Og protokollen underskrevet.


  C. Aase. Kolben Aase. Sjur Nørve.


Den 9de Mai fortsattes Forretningen med samme Personale og til Tid og Sted som foran nævnt.

Hvorda!

Udskiftningsretten i Forening med Opsidderne Nils Eriksen og Olaus Lange begav sig udpaa Marken og foretog Opsigtning og Udsetning af Linjen mellem Brugene.

I Forbindelse med den paa Kartet aflagde og paa Marken afstenede Udskiftning tilføres Beskrivelse over denne saalydende:

 1. Litr O, Løbe No370 b, Eier Olaus Lange har med Ret til at blive boende paa sine gamle Tomter ved Udskifningene erholdt sin Jordlod udlagt efter eget Forlangende i et Stykke, foruden en Nøsttomt i Banevigen paa Nils Eriksens Lod. Bruget begrændses mod Vest, Syd og Nord saaledes som Ydergrændserne for denne Del af Larsgaard Innmark under 1ste Session er tilført. Mod Ost begrændses det af en afstenet Linje mellem dett Løbe No og Løbe No 370d. Denne tager sin Begyndelse iden sydøstre Hjørnemærkesten for den tilstødende Plads, Andreas pladsen, og gaar herfra efter sigt med Retning Syd til Vest over Haugen og Dalen til Veiens nordre Kant. I dette Punkt danner Linjen en svag Brydning idet den herfra og sydover til Søen gaar efter sigt med lid Vestligere retning. Linjen forsynedes med flere nedsatte Mærkestene og Vidnestene.

  Det bemerkes, at Løbe No 370d Nils Eriksen tillagdes en Nøstttomt på Olaus Langes Lod ved nordre Kant af «Svinehaugen». Tomten afstenedes under Kartforretningen og blev under Opmaalingen indtaget paa Kartet. Dens areal er 7 Rader.
  Ligeså bemerkes, at Nils Eriksens Brug tillagdes Brugsret af Berget Kartfig 11, Næsset søndenfor «Svinehaugen» til Fisketørreplads. Brugsretten til nævnte Stykke der afmerkedes og paavistes Vedkommende, omfatter kun Tørring af Fisk. 

 2. Litr N . Løbe No 370d Eier og Bruger Nils Eriksen har med Ret til at blive boende paa sine nuværende Tomter ved Udskiftningen eholdt sin Jordlod udlagt i et Stykke, undtagen forannævnte Nøsttomt og Brugsret.

  Jordlodden begrænses mod Nord af Samundpladsen, for en del mod Vest af Andreaspladsen og mod Sydøst og Syd af Søen – saaledes som under 1te Session tiført. Forresten er den mod Vest tilstødende den under Litr. O afstenede og beskrevne Linje fra Andreaspladsens Hjørnesten til Søen.
  Det bemerkes at, Løbe No 370b, Olaus Lange tillagdes en Nøsttomt i den søndre Del af «Banevigen» 10 meter bred og 18 alen lang. Tomten afstenedes ogpaavistes Vedkommende. Naar undtages forannævnte Brugsret til Fiskeberg, som Nils Eriksen er tillagt paa Olaus Langes Gaard er Brugene tillagt de Tørrepladse som findes paa egen Grund.

 3. For udskiftningen udtages og nu afstenedes

  1 4re Alen bred Vei fra Samundpladsen – hovedsagelig efter den gamle vestover til Kraapladsen. 3 1/2 Alen bred vei fra No1 ved Kraapladsen og langs Nils Eriksens gamle bytte til Søen, videre efter Fjæren til den udlagde Nøsttomt . Vei No 2 til Benyttelse for Nils Eriksen. 5 alen bred Vei fra No 1 og nedover til Fjæren i Banevigen til Benyttelse for begge Lodeiere. 4 Nils Eriksen gives Adgang til Gangsti fra Vei No1 efter Olaus Langes egen Vei til hans Thun og derfra efter hans Søvei nedover til Fjæren og efter denne ovenfor Foldmaalet til sin Fisketørreplads.

 4. Sin forhen havde Ret til Vandtag i Brønden ved Olaus Langes Nøst og Gangsti derhen som forhen, forbeholdes Nils Eriksens Brug ubehindret.
  Videre gives samme Brug Adgang til den nærmere beliggende Brønd i ostre Ende af Dalen paa Olaus Lange nu tillagte jord, og med Ret til Gangsti derhen saa nær kommende Bjærget som muligt.

 1. Olaus Langes Brug gives Ret til Gangsti for Folk -ikke Fæ – fra egen Jordlod ved Andreaspladsens sydostre Byttesten og langs denne Plads´ østre Grændse, saa nær denne som Gangsti kan lægges, til Samundspladsens søndre Grænse.

 2. Ledet over Kjøreveien i Hagaardsgjerdet bekostes og vedligeholdes af Lodeierne med lige Andele. Ledene i Hagaardsgjærdet over Gangstierne bekostes og vedligeholdes an den Lodeier som benytter Stien.

 3. Kjøreveien fra Kraapladsen til Samundpladsen oparbeides og vedligeholdes i god farbar Stand for Hjulredskab af vedkommende Lodeiere med Andel efter Skyldforholdet. Veien skal være oparbeidet i nævnte stand til 20de April 1882 under Executionens Tvang til en Pris af 2, to, Kroner pr. arbeidsdag for en mand og kr 3, tre, for mand og hest.

 4. Hagaardsgjærdet efter Linjen mellem Løbe no 370b og 370d fordeltes saaledes, regnet fra Søen og nordover: 1te Bolk lang 56 Alen tillagdes Nils Eriksen. 2Den Bolk til Kjøreveien -56 Alen tillagdes Olaus Lange. Fra Veien gjennem Agerne tillagdes 1te Bolk lang 36 1/2 Alen Sidstnævnte til Byttestenene i Ageren Næste Bolk tillagdes Nils Eriksen med lignende lengde og i Sammenheng hermed og opover Haugen tillagdes Sidstnævnte også denne Bolk,lang 31 Alen. Den sidste Bolk opover til Hjørnestenen lang 26 Alen tillagdes Olaus Lange.

 5. Hagaardsgjærdet skal være opført i lavforstand til 15 de Mai 1883. Sten til Gjærdefang tager hver Lodeier paa den han nu tillagte Jord. Gjærdet underkastes Executions Tvang for den Forsømmelige til en Pris af 1,en, Krone pr. ? /3 Alen/ opførendes Gjærde.

 6. De Trær Lodeierne har staaende paa sine gamle Jordstykker, skal være nedhugget og bortførte paa den tid af Aaret at ikke Avling beskadiges, til 14de Oktober 1882.

 7. NB! Udskiftningsretten fandt at Sandslodrettigheden ikke kunde omlegges; hvorfor Lodeierne forbeholdes denne for sine gamle Sandstykker, herefter som før.

 8. Tangfjæren skal hver Selleier beholde for sine nu tillagte Jordstykker.

 9. Vand fra Dalen ledes til det gamle Afløb nordenfor Myrager, hvor Nils Eriksen pligter at modtage dette. 

 10. Som Dyrkingsvederlag til Opbrydning og Afgrøftning af Ager, tilkjændte Udskifningsretten Olas Lange kr. 60,00 som Nils Eriksen har under Executionens Tvang at udrede i 3de Terminer.
  1Te termin kr.20,00 erlegges til 14de Oktober 1881,
  2den do kr.20,00 do « 14de April 1882 og
  3de do kr.20,00 do « 14de Oktober 1882

 11. Udskiftningens Tiltrædelse under Ukastelses tvang bestemtes til 14de Oktober dette Aar. 

 12. Grus til Veifyld tages i Fjæren hvor det findes på begge Lodeires Lodder, dog undtagen Fjæren fora Nøst og udstenede Nøsttomter / Baadstøer.

  Nils Eriksen bad tilført Protokollen, at han protesterede mod at betale i de Omkostniger, som Olaus Lange foraarsagede ved den forandrede Planlegging.
  Hvorpaa opsattes Regning over de Omkostninger som Lodeierne pligter at udrede i Anledning denne Forretning.

 13. For 1te Sesion efter Regning kr. 12,07

  « 2den do « do « 23,90

  « 3die do til Formanden:
  Diet for 4 1/2 dag a kr. 1,60 kr. 7,20
  Forretningens beskrivelse antagelig
  4re Ark a kr.0,67 kr. 2,68
  Beræftning « 0,67

  Sorenskriveren for Thinglysning og
  Protokollation kr. 3,48

  Udskifningsmændene :
  Colben Aase for 4re Dage a 3,20 kr 12,80
  Sjur Nørve « 4re do do « 12,80

  Godtgjørelse for Lokale « 3,70

  Assistentens Tilkommende er betalt kr. 43,38
  tilsum kr. 79,35
  som Udskitningsretten i henhold til Lovens´ §16, sidste Pasus sidsteLed bestemte fordelt i 2de lige Dele til Udredsel af vedkommende Lodeiere. I Henhold til Foranstaaende udreder altsaa:
  Olaus Lange den Sum .. kr. 39,68 og
  Nils Eriksen do do « 39,67

  Ball. kr. 79,35

  Foran fordelte Omkostninger have Lodeierne at udrede under Executionens Tvang inden femte Dage fra idag. Formeget eller forlidt beregnet med Hensyn til Afskriften forbeholdes at berigtige.

 14. Herpaa gjordes Lodeierne bekjente med Udskiftnigslovgivningens Bestemmelser om Ankefristen og hvad derunder med Retsvirkning kan ske.
  Videre kungjørdes den Afholdte Forretning ved Oplæsning af det Protokollerede Dags Dato i Lodeier Nils Eriksens Hus. 
  Paa Tilspørgsel erklærede saavel Udskiftningsmændene som Lodeierne Olaus Lange og Nils Eriksen at de itet have at erindre eller mod Protokollationen at bemærke.
  Forretningen blev herpaa sluttet og Møtet hævet.

  C. Aase. Kolben Aase. Sjur Nørve.


  For beskrivelse 4reArk a 0,67 pr Ark kr 2,68
  Bekræfning « 0,67
  Tils kr. 3,35
  Betalt C. Aase

  Afskriftens Rigtighet efter Protokollen bekreftes
  C. Aase

  Tinglæsning 2,13
  Beskrivelse 3 ark 2,01
  4,14
  fire kroner fjorten øre betalt

  tinglyst ........ 16Apr 1883 og inført PB No 2 fol 372
  Signert 
  stempel

Utskifting 1882

Utskrift av Pantebok for Nordre Søndmøre 2 / fol 376 ( 16. april 1883)

Afskrift af Overudskiftningen over
Larsgaard i Borgunds´Herred

sluttet 23. juni 1882

Aar 1882 den 19.juni blev Overudskiftingsret sat paa Gaarden Larsgaard i Borgunds Herred i Olaus Andreassens Hus under Bestyrelse af Udskiftningsformand E. Aase og med betjent af de af Fogden i Søndmøre under 30 de Mai sistleden. Opnævnte Udskiftningsmænd Gaardbrugerne Carl P. Giskeødegaard, Christoffer E. Aase, Johan J. Olsviksfedten, Thore Granvik (Ekroll) samtlige af Borgund. Johan Th Slyngstad og Johan j. Eidsvik af Skodje – for i følge Forlangende fra Olaus Andreassen Larsgaard af 23 de Juni 1881 at fremkalde Overutskiftning sommertids.

Udskifningsmændene forrettede i Henhold til forhen aflagt Ed som Lagrettsmænd. Og stode eiheller i saadant Forhold til Sagen eller Parterne, at dette kunne være til Hinder for at de deltage i nærværende Frretning, og hvorimod paa Anledning eiheller nogen Indsigelse fremkom.

Hvorda!

 1. Fremlagdes Rekvisition af 23de Juni 1881 unertegnet af Forannævnte – sålydende:

Her. Udskifningsformand E. Aase Jeg ønsker Overudskifning afholdt paa Gaard Larsgaard i Borgund Thinglag. Undrudskiftningen blev afsluttet saavidt mindes i Begyndelsen af forrige Maaned. Jeg tillader mig derfor herved at rekvirere Forretning afholdt snarest ske kan. Nørve den 23de Juni 1881.

Olaus Andreassen Larsgaard m.f
Videne forsynet med Formandens Berammelses = Paategning af 13de Mai 1882 - Varsels og Opnævnelses-Paategninge; hvilket alt oplæstes og akderes her saalydende ----------

2)Skrivelse fra Formanden til Rekvirenten af 13de f. M. Angaaende Berammelsen med nr. , og Garanti for de ved denne Forretning forvolde Omkostninger.

  3) fremlagdes Kartet over Larsgaard med tilhørende Beregnings og Udladningslister. 
  Til Forretningen hadde vedtaget lovlig Varsel og afgav ? Nils Eriksen Larsgaard .

  Rekvirenten forlanger Forretningen fremmet i sin Helhed; hvorfor Forretningsmændene, da ingen formel Hindring fandtes at være tilstede, besluttede Forretningen fremmet.

E. Aase, C. Giskeødegaard, Christoffer Aase, Johan J. Olsvikfeten, Thore Grønnvik, Johan Th. Slyngstad, Johan J. Eidsvik.

Den 20de Juni fortsætter Forretningen af de samme Mænd.

Hvorda!
Bonitering af Ager og Eng fastsatsattes til Dagen var forløben, hvorpaa Forretningen udsattes til imorgen.

E. Aase, C. Giskeødegaard, Christoffer Aase, Johan J. Olsvikfeten, Thore Grønnvik, Johan Th. Slyngstad, Johan J. Eidsvik.

Den 21 juni fortsattes Forretningen med samme Personale som ? Foregaaende Dag.

Hvorda!

Arbeidet i Marken med Bonitering fortsatte til kl 5, Eftermiddag da det tilendebragtes. Bonitering hadde saadandt Udfald.
Dagen var hermed forløben, idet bemærkes, at Forretningsmændene forbeolder sig Continatius Bonitering , om det senere skulde vise sig at være fornødent.

Forretningen udsatt til imorgen. E. Aase, C. Giskeødegaard, Christoffer Aase, Johan J. Olsvikfeten, Thore Grønnvik, Johan Th. Slyngstad, Johan J. Eidsvik.


Den 22.juni fortsættes Forretningen af de samme mænd.

Hvorda!
Forretningsmændene besluttede at Beregningsarbeidet udføres paa stedet, da man fandt at dette ikke hadde større Omfang, end at en Udsættelse af Forretningen og de deraf følgende Reiser for Personalet ville medføre større omkostninger, end det som medgaar, naar man fortsætter nu. Beregningsarbeidet foretages herpaa. Dette .........Udloderingen blev udført; hvorpaa Forretningsmændene foretog en Oppgang over Eiendommene, hvorunder Fisketørrepladsene og de gjensidig Lodeierne tillagte Nøsttomter tages i Øiensyn i Tanke om at omlegge disse Brug.

Hvorpaa sammenkaldtes Lodeierne til Møde for at forhandle med disse, om forannævnte Omlægning ikke uden Ulempe for Brugene kunde foretages. Herpaa gav ikke Vedkommende noget bestemt Svar.
Dagen var hermed forløben, hvorpaa Forretningen udsattes til imorgen. Det protokollerede oplæst.

E. Aase, C. Giskeødegaard, Christoffer Aase, Johan J. Olsvikfeten, Thore Grønnvik, Johan Th. Slyngstad, Johan J. Eidsvik.


Den 23 de juni fortsattes Forretningen af de samme Mænd som igaar.

Hvorda!

Udskiftningsmændene i Forening med Lodeierne begav sig hen til Grændsen mellem Nils Eriksens ??? og Samundspladsen. I denne Grendselinje nedsattes 4,fire, mærkestene i linjen. Herpaa tages Spørgsmaalet om man ved denne Forretning skulde ombytte de Lodeirne tillagte Nøsttomter ved «Svinehushaugen» og Banevigen. Under Behandlingen efter adskillige Ventelationer kom Lodeierne overens om at opgive de ved Underutdskifteringen afstenede Forhen omtalte Nøsttomter uden gjensidigt Vederlag, da de være saa nær lige i Udstrekning og Verdi, at intet saadant kunde bestemmes.

Derimod bestemtes det, at Veien til søen langs Kraabyttet og fra Vei No1 ved Underudskiftingen - til Søen i «Banevigen», beholdes til Brug for de respektive Lodeiene. Olaus Andreassen beholder Gangstien fra Andreaspladsens sydøstre Hjørnesten til Samundspladsens søndre Grændse. Denne vei blir nu afstnet paa marken med 1,3 meters Bredde. Benyttelsen er uindskrenket.

Underudskiftningens afgjørelse angaaende Fisketørrepladsene bibeholdes, dog med den Forskjel, at Olaus Andreassen tillagdes for tørring af Fisk, Banenæsset sydover fra Vigen omkring Næsset og vestover til den første dybe Ovenskjæring i Berget, hvor en Sten indsattes i Kløvten.

Det underPart 14 ved Underudskiftningen bestemte Dyrkningvederlag, bestemtes under denne Forretning forhøiet med kr. 20,00, tjue - . Hver Termin af Dyrkingsvederlaget bliver altsaa af Nils Eriksen at erlægge med kr. 26,67 under Tvang som ved Underudskiftingen nævnt. Tidsbestemmelsen for Erleggelsen fremskydes 1, et, Aar.

 • De ved Underudskiftningen truftne Afgjørelser og fattede bestemmelser, som ikke ved denne Forretning ere forandrede, er fremdeles bestaaende.
 • De foretagne Beregninger førte til det Resultat, at ingen Forandring af Delingen bliver at foretage.
 • De under Part 7 og 9 ved Underuskifningen fattede Tidsbestemmelser fremskyndes ett Aar.
 • Udskifningens tiltrædelse under Lovens Tvang bestemtes til 20de Oktober dette Aar.
 • Deretter oppsattes Regning over de ved denne Forretning forvoldte Omkostninger:

Til Formaden:

For Berammelse kr. 2,00

Diet for 6 dager, Reiser iberegnet :

Skyssgodtgjøresle 1,92
a kr 8 pr dag 48,00

Forretningens Beskrivelse
antagelig 2 Ark, a 0,67 pr Ark 1,34
Bekræftnig 0,67

Sorenskriveren for ? Og Protokollation 2,80


Udskiftnigsmændene:

Carl Gidskeødegaard for 6 1/2 dag a´kr. 3,20 20,80

Johan Th. Slyngstad « do do 20,80
Johan J. Eidsvik « do do 20,80
Christoffer C.Aase for 5 1/2 dag do 17,60
Johan J. Olsvikfedten « do do 17,60
Thore Grønvik « 5 do do 16,00

tilsam kr.170,33
er et Hundre og sytti kroner tredive og tre Øre, som efter Overudskiftningsmændenes enstemmige Beslutning under Lovens Tvang bliver at udrede af Rekvirenten Olaus Andreassen Larsgaard, da man efter efter bedste Skjøn fandt at der ved denne Forretning ingen væsentlig Forandring er foretagen ved Underudskiftningens Afgjørelser.

Olaus Larsgaard tilstedes Gangsti fra den Udlagte vei i Banevigen til sine Fiskeberg paa Banenæsset.

Herpaa kundgjordes den afholdte Forretning ved Oplæsning af det Protokollerede i Olaus Larsgaards Hus Dags dato i Nærværelse af Sælleierne Olaus Andreassen og Nils Eriksen.

Paa Tilspørgsel erklærede saavel Forretningsmendene, som Lodeierne, at de intet have at erindre eller mod Protokollationen at bemerke.

C.Aase. Johan Th.Slyngstad. 
C. Gidskeødegaard. Christoffer Aase.
Johan J.Olsvikfedten. Thore Grønvik.
Johan J. Eidsvik. ------

Til beskrivelse 2 ark a´ Afskriftens Riktigheted
kr 0,67 pr.Ark kr. 1,34 efter Protokollen ---bekrefter.
Bekreftning « 0,67 C. Aase
tils kr. 2,01

Betalt C. Aase

Tinglæsning: 2,13

Beskrivelse 1ark a´0,67
2,80
to kroner otteti øre betalt

I juni 1916 ble så den siste overenskomst gjort for å samle alt vårt innunder gårdens grenser.  Se nedenforstående "Overenskomst" mellem Rangvald Davidsen og min bestefar Peder Larsgård.  Her oppgir bestefar våre Fisketørkingsrettigheter på Svinehaugen, og også våre rettigheter til å hente vann fra brønnen ved naustet i Kråna.  Likeså oppgir Rangvald Davidsen sine rettigheter på fisketørkingsplasser her hos oss.  Tinglyst 1916.


Comments